Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjä

5.kerros Oy
Rautatienkatu 3
15100 Lahti
Puhelin: 050-3846886
Sähköposti: office@5krs.fi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riikka Flink
Puhelin: 040-3846886
Sähköposti: office@5krs.fi

3.Rekisterin nimi

5.kerros Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään 5.kerros Oy verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää 5.kerros Oy:n mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten, kuponkien sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja oikein kohdentamiseksi.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat. Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot, ja erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset. Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan tilaushistoria, tuotetiedot asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, ja suoramarkkinointiluvat ja – kiellot. Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan tässä verkkokaupassa. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7.Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8.Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.